Rituály slobodomurárov: Otvorenie lóže

Obrad otvorenia lóže v učeníckom stupni je rovnaký ako vo všetkých vyšších stupňoch, s výnimkou znakov, postojov, stiskov rúk, slov a ich niektorých názvov, ako to bude postupne v práci podané a vysvetlené.

Názvy hodnostárov lóže:

Majster - Master
Prvý dozorca - Senior Warden
Druhý dozorca - Junior Warden
Prvý pomocník - Senior Deacon
Druhý pomocník - Junior Deacon
Dverník – Tyler
Tajomník – Secretary
Pokladník - Treasury

Jeden úder kladivkom zvoláva lóžu – jeden zvoláva prvého a druhého pomocníka, dva údery zvolávajú všetkých podriadených hodnostárov a tri údery všetkých členov lóže.

Majster zvolal lóžu, pričom všetci hodnostári sedia.

Majster povie Druhému dozorcovi: “Brat Druhý dozorca, sú na juhu všetci učni?”
Odp.: „Sú, ctihodný Majster.“
Majster sa obráti k Prvému dozorcovi: “Brat Prvý dozorca, sú na západe všetci učni?”
Odp.: „Sú, ctihodný Majster.“
Majster potom povie: “Aj na východe je to tak.” Súčasne udrie kladivkom a zavolá oboch pomocníkov.
Majster k Druhému pomocníkovi: “Brat Druhý pomocník, aká je prvá povinnosť slobodomurára?”
Odp.: „Presvedčiť sa, že je lóža chránená, ctihodný Majster.“
Majster k Druhému pomocníkovi: “Vykonaj svoju povinnosť a odkáž Dverníkovi, že sa chystáme otvoriť lóžu v učeníckom stupni a prikáž mu, aby ju zabezpečil.

Druhý pomocník odíde k dverám a trikrát zaklope. Ako odpoveď sa mu ozve takisto trojité zaklopanie. Pomocník potom zaklope raz a Dverník takisto odpovie jedným zaklopaním. Dvere sa potom čiastočne otvoria a pomocník odovzdá svoju správu a popíše situáciu.

Druhý pomocník: „Lóža je chránená, ctihodný Majster.“ Súčasne vykoná postoj, ktorý sa robí vždy, keď sa komunikuje s majstrom.
Majster k Druhému pomocníkovi: „Kým?“
Odp.: „Majstrom murárom , ozbrojeným správnym náčiním, ktoré prináleží jeho funkcii.“
Majster k Druhému pomocníkovi: „Aká je jeho povinnosť?“
Odp.: „Zadržať všetkých votrelcov a špehov a dozerať, aby nik neprešiel bez povolenia Majstra.“
Majster k Druhému pomocníkovi: „Brat Druhý pomocník, aké je tvoje miesto v lóži?“
Odp.: „Napravo od Prvého dozorcu na západe.“
Majster: „Aká je tvoja povinnosť?“
Odp.: „Čakať na ctihodného Majstra a dozorcov, pôsobiť ako ich zástupca pri aktivitách lóže a starať sa o ochranu dverí.“
Majster: „Aké miesto v lóži má Prvý pomocník?“
Odp.: „Napravo od ctihodného Majstra na východe.“ (Majster v čase, keď položí posledné otázky súčasne udrie dvakrát kladivkom a tým zvolá všetkých podriadených hodnostárov)
Majster k Prvému pomocníkovi: „Čo je tvojou povinnosťou, brat Prvý pomocník?“
Odp.: „Čakať na ctihodného Majstra a dozorcov, pôsobiť ako ich zástupca pri aktivitách lóže, asistovať pri príprave a zaúčaní kandidátov, vítať a obliekať návštevníkov (zaobstarať im zásteru).
Majster: „Aké miesto v lóži má Tajomník?“
Odp.: „Naľavo od ctihodného Majstra na východe.“
Majster k Tajomníkovi: „Čo je tvojou povinnosťou?“
Odp.: „Všímať si vôľu a žiadosti Majstra, zapisovať jednania lóže; zasielať kópie zápisov do Veľkej lóže, ak je to požadované; prijímať peniaze a účty z rúk bratov, predávať ich Pokladníkovi a brať od neho potvrdenia príjmu.“
Majster: „Aké miesto v lóži má Pokladník?“
Odp.: „Napravo od ctihodného Majstra.“
Majster k Pokladníkovi: „Čo je tvojou povinnosťou, brat Pokladník?“
Odp.: „Náležite si všímať vôľu a žiadosti ctihodného Majstra; prijímať peniaze a účty z rúk Tajomníka; viesť o tom pravdivé záznamy; vyplácať ich na príkaz ctihodného Majstra a so súhlasom Bratov.“
Majster: „Aké miesto v lóži má Druhý dozorca?“
Odp.: „Na juhu, Ctihodný.“
Majster k Druhému dozorcovi: „Čo je tvojou povinnosťou, brat Druhý dozorca?“
Odp.: „Ako poludňajšie slnko na juhu je krásne a slávne, takisto stojí na juhu aj Druhý dozorca. Sleduje čas, volá robotníkov z práce na odpočinok a dohliada na nich, aby sa čas odpočinku nezmenil na nestriedmosť; vo vhodnom okamžiku ich zvoláva späť.“
Majster: „Aké miesto v lóži má Prvý dozorca?“
Odp.: „Na západe, Ctihodný.“
Majster k Prvému dozorcovi: „Čo je tvojou povinnosťou, brat Prvý dozorca?“
Odp.: „Tak ako sa slnko skláňa k západu na konci dňa, tak stojí Prvý dozorca na západe, aby pomáhal ctihodnému Majstrovi pri otváraní jeho lóže, stará sa o klenoty a náradie a dáva pozor, aby sa nestratili. Vypláca robotníkom plat a dozerá, aby nikto neodišiel nespokojný.“
Majster: „Aké miesto v lóži má Majster?“
Odp.: „Na východe, Ctihodný.“
Majster: „Čo je jeho povinnosťou?“
Odp.: „Tak ako slnko vychádza na východe na začiatku dňa, aby ho skrášlilo, tak predsedá ctihodný Majster na východe, aby otvoril a ozdobil svoju lóžu; dobrými a prospešnými zákonmi riadi práce i svojich robotníkov.“

Majster urobí tri údery kladivkom, načo všetci bratia povstanú. Majster si zloží klobúk a pokračuje: „Týmto prísne zakazujem všetky profánne reči, všetky súkromné záležitosti a ostatné nedisciplinované chovanie, ktorým by sa narušil pokoj a harmónia lóže počas vykonávania jej práce, pod hrozbou zákonného trestu alebo trestu, na ktorom sa zhodne väčšina prítomných Bratov. Bratia, prikročme k ukázaniu znakov.“(V tomto sa lóže dosť líšia. V niektorých sa lóža prehlási za otvorenú ešte pred ukázaním znakov.)

Postoj a znak učeníka

Majster (ostatní Bratia opakujú po ňom) roztiahne svoju ľavú ruku, aby vytvorila uhol približne 45 stupňov a drží svoju pravú ruku priečne cez ľavú. Dlane sú od seba vzdialené asi jeden palec. Toto sa nazýva postoj (Due Guard) a pripomína pozíciu kandidátových rúk pri jeho prísahe učeníckeho stupňa. Majster potom potiahne pravú ruku cez hrdlo, pričom dlaň je otvorená a vztýčený palec mieri k hrdlu a potom ju priloží k telu. Toto sa volá trestný znak učeníka (mnohí to volajú jednoducho znak), ktorý pripomína trest vyplývajúci z prísahy. (Vyjadrené slovami: „Nech mi podrežú hrdlo, ak by som prezradil tajomstvo slobodomurárstva.“)

Majster potom prehlási lóžu za otvorenú: „Vyhlasujem teraz túto učenícku lóžu za náležite otvorenú.“ Prvý dozorca to potom predá Druhému dozorcovi a ten to predá Bratom.

Majster nakoniec prednesie niektorú z modlitieb.

Lóža je teraz otvorená a pripravená na prejednávanie svojich záležitostí. Majster nariadi Tajomníkovi, aby prečítal zhrnutie predošlej schôdze a pripravil tým členov na súčasné rokovanie.

Ak sú prítomní nejakí kandidáti na vstup, prijímací rituál bude prvou prejednávanou záležitosťou. Ten bude opísaný nabudúce.

Zdroj:

Captain William Morgan: Illustrations of Masonry, 1827