Rituály slobodomurárov: Prijímanie majstra

Výzor kandidáta

Tradičný popis smrti, pohrebu a zmŕtvychvstania Hirama Abiffa, čo bolo prijaté ako fakt. Tento stupeň je určite veľmi zaujímavý. Biblia nám hovorí, že na stavbe Šalamúnovho chrámu bola zamestnaná osoba s rovnakým menom, ale ani Biblia, ani spisy Jozefa, ani žiadne iné záznamy, o ktorých mám vedomosti, neposkytujú žiadne informácie ohľadom jeho smrti. Určite je veľmi nevšedné, že človek taký oslavovaný ako Hiram Abiff, ktorý bol rozhodcom medzi kráľom Izraela Šalamúnom a Hiramom, kráľom Týru, všeobecne považovaný za tretieho najvýznamnejšieho človeka, aký kedy žil a v mnohých ohľadoch za najväčšieho človeka na svete, by pôsobil v prítomnosti kráľa Šalamúna, tritisíc tristo dozorcov a stopäťdesiat tisíc robotníkov, s ktorými strávil mnoho rokov a  ani kráľ Šalamún, jeho blízky priateľ, ani nikto z jeho početných priateľov by nezaznamenal nič o ňom alebo o jeho smrti. Tieto poznámky som urobil dúfajúc, že sa nájde niekto, kto má čas a schopnosti preskúmať túto vec a zverejniť výsledky svojho výskumu. Ja túto vec zatiaľ nechám tak, ako je, pretože s mojou prácou až tak nesúvisí. Hlavným cieľom tejto práce je poskytnúť svetu pravú históriu slobodomurárstva bez nejakého nadržiavania alebo odsudzovania.

Osoba, ktorá dostala dva predchádzajúce stupne a praje si postúpiť na najvyšší stupeň Majstra murára je privedená z prípravnej miestnosti k dverám (spôsob jeho prípravy je vysvetlený v zaúčaní), kde trikrát zreteľne zaklope, načo Prvý dozorca vstane a povie: „Ctihodný, pokým my pokojne pracujeme na treťom stupni slobodomurárstva pod vplyvom humanity, bratskej lásky a vrúcnosti, zdá sa, že pri dverách našej lóže je poplach.“

Prvý pomocník potom príde k dverám a na tri zaklopania odpovie takisto tromi zaklopaniami. Zvonku sa potom ozve jedno zaklopanie a zvnútra sa odpovie jedným zaklopaním. Nato sa dvere čiastočne otvoria a Druhý pomocník sa opýta: „Kto je tam? Kto je tam? Kto je tam?“

Prvý pomocník odpovedá: „Vážený brat, ktorý bol riadne iniciovaný za Učeníka, prešiel na stupeň Tovariša a teraz si praje získať ďalšie svetlo v slobodomurárstve povýšením na najvyšší stupeň Majstra murára.“
Druhý pomocník k Prvému pomocníkovi: „Bola táto žiadosť učinená na základe jeho slobodnej vôle?“
Odp.: „Áno.“
Druhý pomocník k Prvému pomocníkovi: „Je náležite pripravený?“
Odp.: „Áno, je.“
Druhý pomocník k Prvému pomocníkovi: „Je kvalifikovaný?“
Odp.: „Áno, je.“
Druhý pomocník k Prvému pomocníkovi: „Nadobudol v  predchádzajúcich stupňoch potrebné znalosti?“
Odp.: „Áno.“
Druhý pomocník k Prvému pomocníkovi: „Na základe čoho požaduje túto výhodu?“
Odp.: „Na základe hesla.“
Druhý pomocník k Prvému pomocníkovi: „On má heslo?“
Odp.: „On nie, ale mám ho zaňho ja.“
Druhý pomocník k Prvému pomocníkovi: „Daj mi ho.“
Prvý pomocník potom zašepká do ucha Druhého pomocníka: „TUBAL CAIN.“

Druhý pomocník povie: „Heslo je správne. Teraz počkáte, až sa Ctihodný majster oboznámi s jeho žiadosťou a pošle odpoveď.“

Druhý pomocník sa potom odoberie k Majstrovi a trikrát zaklope ako pri dverách, na čo Majster odpovie tiež troma zaklopaniami. Potom, ako budú položené a zodpovedané rovnaké otázky ako pri dverách, Majster povie: „Keďže došiel s potrebnou kvalifikáciou, nechaj ho vstúpiť do tejto Ctihodnej lóže v mene Pána a daj pozor na to, ako vstupuje.“

Druhý pomocník sa vráti k dverám a povie: „Nechaj ho vstúpiť do tejto Ctihodnej lóže v mene Pána a daj pozor na to, ako vstupuje.“

Pri vstupe na jeho obnaženú pravú a ľavú hruď tlačia obe hroty kružidla. Druhý pomocník ho zastaví a povie: „Brat môj, keď si do tejto lóže vstúpil prvýkrát, hrot kružidla mieril na tvoju obnaženú ľavú hruď, čo ti bolo vysvetlené; keď si do tejto lóže vstúpil druhýkrát, mieril na teba uhol uholníka, čo ti bolo takisto vysvetlené; keď si vstúpil teraz, na tvoju obnaženú pravú a ľavú hruď mierili obe hroty kružidla, čo sa vysvetľuje takto: Tak ako aj u človeka sa nachádzajú životne dôležité časti medzi dvoma hruďami, takisto najcennejšie zásady slobodomurárstva sa nachádzajú medzi dvoma hrotmi kružidla a sú to česť, morálka a bratská láska.“

Prvý pomocník potom vedie kandidáta trikrát okolo lóže. (Chcem, aby si čitateľ všimol, že na tomto, ako aj na ostatných stupňoch je Druhý dozorca prvý z troch hlavných funkcionárov, okolo ktorých kandidát prechádza. Keď prechádza okolo Druhého dozorcu, Prvého dozorcu a  Majstra, pri prvom okruhu každý z nich dá jeden úder, pri druhom okruhu dva údery a pri treťom tri údery. Počet úderov pri týchto príležitostiach je rovnaký ako číslo stupňa, okrem prvého stupňa, kedy sa dávajú tri údery, čo si myslím, že je nesprávne.) Počas toho ako kandidát chodí okolo miestnosti, Majster číta pasáž z Písma a keď sprievodca s kandidátom ukončia cestu, v tom istom čase Majster prestane čítať.

V dňoch svojej mladosti pamätaj na svojho Stvoriteľa, kým ti neprídu dni nešťastia a kým ťa nezastihnú roky, o ktorých povieš: „Neľúbia sa mi!“ Kým sa ti nezatemní slnko a  svetlo, mesiac i hviezdy a nevrátia sa ti mrákavy po daždi. V deň, keď sa ti počnú strážcovia domu chvieť a zhrbia sa mocní mužovia, ustanú mlečky, keďže aj zredli, a zaľahne tma na tie, čo dostávajú videnie oknami. Uzavrú sa ti obidvoje dvere od námestia, poklesne ti aj vrzgot žarnova, a keď sa vstáva na hlások vtáčka, poutichujú všetky zvuky spevavé. Vyvýšeného miesta sa obávajú, veď na ceste vidia postrachy. Mandloňový strom už zakvitol. Kobylky spôsobujú ťažobu, dráždidlo minie sa účinkom, lebo človek je už na ceste do domu svojej večnosti a z okolitých ulíc už tiahnu oplakávači, až sa pretrhne strieborný povrazec a  rozbije sa zlatá čaša, i rozbije sa džbán pri prameni a doláme sa koleso na studni. A navráti sa prach do zeme, čím bol a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.

Sprievodca a kandidát sa zastavia pri Druhom dozorcovi na juhu, kde sa položia a odpovedajú tie isté otázky ako pri dverách. Potom je odvedený k Prvému dozorcovi na západe, kde sa položia a odpovedajú tie isté otázky ako predtým. Odtiaľ je privedený k Ctihodnému majstrovi na východe, ktorý sa opýta rovnaké otázky a dostane rovnaké odpovede ako predtým, a ktorý sa podobne opýta kandidáta, odkiaľ prichádza a kam ide.

Odp.: „Prichádzam zo západu a idem na východ.“
„Prečo opúšťaš západ a ideš na východ?“
Odp.: „Aby som hľadal viac svetla.“

Majster potom povie Prvému pomocníkovi: „Odveď ho prosím späť na západ, odkiaľ prišiel a daj ho do starostlivosti Prvého dozorca a požiadaj ho, aby naučil kandidáta, ako dosiahnuť východ tromi vzpriamenými správnymi krokmi, pričom jeho noha vytvorí uhlomer. Jeho telo nech je vztýčené pri oltári pred Ctihodným majstrom a uveďte ho do správnej pozície určenej na vykonanie posvätnej prísahy majstra.“

Majster potom príde ku kandidátovi a povie: „Brat môj, teraz si v správnej pozícii určenej na vykonanie posvätnej prísahy Majstra slobodomurárstva, ktorá ubezpečujem ťa ako predtým, nemá vplyv na tvoje náboženstvo alebo politické presvedčenie. Ak súhlasíš, povedz svoje meno a opakuj po mne: ‚ Ja, A. B., zo svojej slobodnej vôle, v prítomnosti všemohúceho Boha a tejto ctihodnej lóže Majstrov, zasvätenej Bohu a rádu svätého Jána, týmto slávnostne a úprimne sľubujem a prisahám v náväznosti s mojimi predchádzajúcimi prísahami, že nedám stupeň Majstra nikomu s nižším stupňom, ani žiadnej inej bytosti v známom svete, s výnimkou, že je to pravý brat alebo bratia Majstri v zákonne ustanovenej lóži po prísnom preskúšaní a preskúmaní. Ďalej sľubujem, že neprezradím slovo Majstra, ktoré čoskoro prijmem, ani v lóži, ani mimo nej, s výnimkou piatich bodov priateľstva a šepotom. Ďalej sľubujem, že neukážem Veľké znamenie núdze, pokiaľ nebudem v skutočnej núdzi alebo to nebude slúžiť k prospechu Remesla v práci. Ak uvidím toto znamenie alebo sprievodné slovo, mal by som dotyčnej osobe pribehnúť na pomoc riskujúc vlastný život, ak tam bude väčšia pravdepodobnosť záchrany jeho života než straty vlastného. Ďalej sľubujem, že neukrivdím tejto lóži ani žiadnemu bratovi tohto stupňa a ani nedopustím, aby to urobil niekto iný, ak bude v mojich silách, aby som tomu zabránil. Ďalej sľubujem, že sa nezúčastním iniciácie alebo povyšovania kandidáta bez schválenia Veľkou lóžou. Ďalej sľubujem, že sa nezúčastním iniciácie alebo povyšovania kandidáta v ilegálnej lóži, ak mi to bude známe. Ďalej sľubujem, že sa nezúčastním iniciácie alebo povyšovania starého senilného muža, mladého neplnoletého muža, ateistu, bezbožného libertína, idiota, šialenca, hermafrodita alebo ženy. Ďalej sľubujem, že nebudem hovoriť zle o bratovi Majstrovi murárovi, ani jemu za chrbtom, ani priamo do tváre, ale ho budem upozorňovať na každé prichádzajúce nebezpečenstvo, ak to bude v mojich silách. Ďalej sľubujem, že nenaruším cudnosť ženy, matky sestry alebo dcéry Majstra murára, ak ich budem poznať, ani to nedovolím urobiť niekomu inému, ak bude v mojich silách zabrániť tomu. Takisto sľubujem, že budem podporovať ústavu Veľkej lóže štátu, pod ktorý táto lóža patrí a budem sa riadiť všetkými zákonmi, pravidlami a predpismi tejto alebo inej lóže, ktorej členom sa stanem, pokiaľ mi to sily dovolia. Sľubujem, že sa podriadim všetkým zákonným znakom a predvolaniam, ktoré mi budú doručené alebo poslané rukami brata Majstra alebo zo zákonne ustanovenej lóže, ak to bude v dĺžke lana. (Lano - cable-tow slobodomurári vysvetľujú ako symbol bratskej lásky, ktorá spojuje všetkých slobodomurárov. Dĺžka lana by mala doslovne byť 3 míle, ale symbolicky je to tak ďaleko, ako to sily dovolia. Pozn. prekl.) Ďalej sľubujem, že tajomstvá Majstra murára, zverené mi do ochrany, čoho som si vedomý, zostanú u mňa utajené a neporušené, okrem prípadu vraždy a zrady. Ďalej sľubujem, že budem poslom Majstrov slobodomurárov kedykoľvek, ak to bude odo mňa vyžadované, aj keby som mal ísť bosý, ak to bude v dĺžke lana. Ďalej sľubujem, že budem vždy pamätať na brata Majstra murára, keď budem na svojich kolenách ponúkať svoju oddanosť Všemohúcemu Bohu. Ďalej sľubujem, že budem pomáhať všetkým úbohým a chudobným bratom, ich vdovám a sirotám kdekoľvek na svete, pokiaľ to bude v mojich silách a nepoškodí to materiálne mňa alebo moju rodinu. Ďalej sľubujem, že ak by bola nejaká časť mojej posvätnej prísahy vynechaná, budem prístupný k ďalšiemu informovaniu. Úprimne pred všetkými sľubujem, že budem s pevným postojom dodržiavať prísahu, inak nech je moje telo rozpolené uprostred, rozdelené na sever a juh, moje vnútornosti nech sú v strede spálené na popol, ktorý bude rozprášený štyrmi nebeskými vetrami, nech po mne medzi mužmi a slobodomurármi nezostane ani pamiatka, ak sa preukáže vina z porušenia nejakej časti tejto mojej posvätnej prísahy Majstra murára. Tak nech mi Boh pomáha zostať nezlomným.‘

Majster sa potom opýta kandidáta: “Čo si najviacej želáš?”
Kandidát na jeho výzvu odpovedá: “Viac svetla.”
Znak úzkosti
Znak úzkosti.

Páska, ktorou mu obviazali hlavu v prípravnej miestnosti je mu jedným z bratov, ktorý stojí za ním sňatá z oboch očí a on je okamžite privedený do svetla rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcich stupňoch s tým rozdielom, že v tomto stupni sa trikrát dupne na zem a trikrát zatlieska rukami. Po privedení k svetlu Majster povie kandidátovi: “Tvoj prvý objav, rovnako ako predtým sú tri veľké svetlé slobodomurárstva spolu s troma menšími s týmto rozdielom: obidva hroty kružidla sú nad uholníkom, čo ti naznačuje, že prijímaš všetko svetlo, ktoré ti môže byť udelené v majstrovskej lóži.”

Majster potom odkráča od kandidáta a povie: “Brat môj, teraz si ma spoznal ako majstra tejto lóže, ktorý k tebe pristúpil z východu pod znakom a postojom Majstra murára.” Znak sa vykonáva zdvihnutím oboch rúk, ktoré sa ohnú v lakťoch tak, že tvoria pravý uhol. Slová sprevádzajúce tento znak v prípade nebezpečenstva sú: “Ó Pane, Bože môj, nenájde sa pomoc pre syna vdovy?” Po vyslovení posledných slov necháš ruky padnúť a to takým spôsobom, aby indikovali vážnosť situácie. Kráľ Šalamún vyslovil toto zvolanie po prijatí informácie o smrti Hirama Abiffa. Všetci slobodomurári sú nabádaní, aby nevyslovovali tieto slová, okrem prípadu tmy, kedy znamenie nemôže byť viditeľné.

Tuto sa slobodomurári veľmi líšia, niektorí tvrdia, že Šalamún vykonal toto znamenie a zvolanie, keď bol informovaný o smrti Hirama, iní hovoria, že znak a zvolanie boli urobené na cintoríne, keď Šalamún išiel vyzdvihnúť Hirama. Majster, ktorý riadi lóžu a zastáva druhý názor, dáva znamenie na cintoríne, keď ide vyzdvihnúť telo a naopak.

Postoj a trestný znak majstra
Postoj a trestný znak majstra.

Postoj sa vykonáva držaním oboch rúk dopredu, dlaňami dole, ako je to zobrazené na obrázku a pripomína spôsob držania rúk počas skladania prísahy Majstra murára.

Trestný znak sa dáva priložením pravej ruky na ľavú stranu brucha s palcom pri žalúdku a jej potiahnutím cez žalúdok a následným spustením k telu, čo sa robí primeranou rýchlosťou. To pripomína trest z prísahy: "Nech je moje telo rozpolené uprostred," atď. Potom ako Majster dá znak a postoj, čo nezaberie viac ako minútu, povie: "Teraz ti podám moju pravú ruku v znamení bratskej lásky a náklonnosti a s ňou stisk a slovo."

Stisk sa dáva tak, že palec tlačí na jamku medzi kĺbami druhého a tretieho prsta, tam kde sa pripájajú k dlani. Slovo alebo meno je TUBALKAIN. Je to heslo k majstrovskému stupňu. Majster potom, ako dá kandidátovi stisk a slovo, nechá ho postaviť, pozdraví Prvého s Druhého dozorcu, ubezpečí ich, že kandidát je Majster murár a je držiteľom stisku a slova. Pokým dozorci preskúšavajú kandidáta, Majster sa vráti na východ, zoberie zásteru a keď sa vracia ku kandidátovi, jeden z dozorcov (niekedy obaja) povie Majstrovi: "Ctihodný, sme presvedčený, že brat _________ je Majster murár." Majster potom povie kandidátovi: "Brat môj, mám teraz tú česť predať ti bielu zásteru, tak ako predtým, ktorú ako dúfam budeš nosiť naďalej, s úctou k sebe a k prospechu bratom. Prosím, odnes ju k Prvému dozorcovi na západ, ktorý ťa naučí, ako ju nosiť ako Majster murár. Prvý dozorca uviaže zásteru a klapku spustí dopredu, do jej prirodzenej pozície.

Tubalcain

Majster sa vráti k sedadlu a kandidát je privedený k nemu.

Majster ku kandidátovi: "Všimol som si, že si oblečený. Samozrejme, je tiež potrebné, aby si mal nástroje na prácu. Teraz ti dám pracovné nástroje Majstra murára a vysvetlím ti ich použitie. Pracovné nástroje Majstra murára sú všetko murárske náčinie bez rozdielu, ale hlavne lyžica. Lyžica je nástroj používaný operatívnymi murármi na nanášanie malty, ktorá zjednocuje stavbu do jedného celku, ale my, Slobodní a Prijatí murári sme učení používať ju na ušľachtilejší a slávnejší účel nanášania malty bratskej lásky, tej malty, ktorá nás zjednocuje do jedného posvätného spolku priateľov a bratov, medzi ktorými by nemali existovať žiadne spory, iba spor alebo lepšie povedané súťaženie o lepší pracovný výkon alebo najlepšiu zhodu. Takisto ti dávam tri vzácne klenoty, ktorých mená sú Humanita, Priateľstvo a Bratská láska. Brat môj, nebol si ešte oboznámený so všetkými tajomstvami tohto stupňa, ani neviem, či niekedy budeš, pokiaľ nebudem vedieť, ako obstojíš v ohromných skúškach a nebezpečenstvách, ktoré ťa očakávajú. Teraz pôjdeš a ukážeš nám príklad odvahy, vytrvalosti a vernosti pri chránení toho, čo si už obdržal. Nech sa ti darí a nech je Pán s tebou a podporuje ťa vo všetkých skúškach a ťažkostiach."

Kandidát je potom vyvedený z lóže, aby sa obliekol a pri návrate, keď vstúpi do dverí, jeho sprievodca mu hovorí: "Brat môj, sme teraz v mieste, ktoré predstavuje svätyňu svätých chrámu kráľa Šalamúna. Zvykom nášho Veľkého majstra, Hirama Abiffa bolo, že každý deň o dvanástej, keď remeselníci odišli z práce na odpočinok, vstúpil do svätyne svätých, aby ponúkol svoju vernosť navždy žijúcemu Bohu. Poďme ho napodobiť, pokľaknime a modlime sa: " Ty, Bože, ktorý chápeš naše myšlienky zďaleka, ochraňuj nás od zlých zámerov našich nepriateľov, a podporuj nás v skúškach a utrpení, ktoré je nám súdené pretrpieť počas cesty v tomto slzavom údolí. Človek zrodený zo ženy má málo dní života, ale veľa problémov. Rastie ako kvetina, je odstrihnutý a uniká ako tieň. Predurčil si počet jeho dní, určil hranice, ktoré nemôže prekročiť. Má však nádej ako strom, že ak bude zoťatý, vyklíči znova a krehký výhonok sa nezastaví. Ale človek zomrie a stratí sa. Bol mu však daný duch. Kde je? Ako voda sa vyparuje z mora a povodeň klesá a vysychá, takisto človek zaľahne a nepovstane, kým nebesá neskončia. Napriek tomu ó Pane, maj súcit s deťmi stvorenia, poskytni im útechu v ťažkostiach a zachráň ich večnou spásou. Amen."

Potom vstane a sprievodca povie kandidátovi: "Brat môj, budeme napodobňovať nášho Veľkého majstra Hirama Abiffa, a tak sa odoberme k južnej bráne." Potom postúpi k Druhému dozorcovi (ktorý predstavuje Jubela, jedného z násilníkov), ktorý zvolá: "Kto je tam?" (Miestnosť je temná alebo kandidát zaslepený.) Sprievodca odpovie: "Veľký majster Hiram Abiff."

Zabitie Hirama

"Náš Veľký majster, Hiram Abiff!", zvolá násilník; "on je muž, ktorého chcem najviac stretnúť." (Zároveň ho uchopí za krk a násilne ním zaškube.) "Daj mi slovo Majstra murára alebo ti vezmem život!" Sprievodca odpovedá: "Teraz ti ho nemôžem dať, ale ak počkáš, kým zasadne Veľká lóža v Jeruzaleme a ak budeš uznaný spôsobilým, potom ho obdržíš. Inak nemôžeš." Násilník potom udrie kandidáta s dvadsaťštyri palcovým pravítkom po krku, na čo on uniká k západnej bráne, kde je oslovený druhým násilníkom Jubelom s väčšou brutálnosťou. Po zamietnutí jeho požiadavky ho párkrát udrie uholníkom do hrude a on sa pokúsi újsť k východnej bráne, kde ho osloví tretí násilník Jubelum s ešte väčšou brutálnosťou. Po odmietnutí požiadavky ho násilník prudko udrie do čela, čo ho zrazí k zemi, na čo jeden z nich zvolá: "Čo budeme robiť? Zabili sme nášho Veľkého majstra Hirama Abiffa!"

Druhý odpovie: "Odnesme ho od východnej brány a zatiaľ ho pochovajme do odpadu a neskôr ho odnesieme západným smerom a pochováme ho." Kandidát sa zdvihne s plachtou, na ktorú padol a je odnesený do západného konca lóže, kde je prikrytý a nechaný tak. V tom istom čase Majster zasadne na svoje miesto (predpokladá sa, že v tejto situácii dorazil do chrámu kráľ Šalamún) a pýta sa Prvého dozorcu, čo zapríčinilo celý ten zmätok.

Prvý dozorca odpovedá: "Náš Veľký majster Hiram Abiff sa stratil! Náš Veľký majster bol vždy veľmi dôsledný v svojej dochádzke. Obávam sa, že sa mu niečo stalo. Zvolajte remeselníkov a hľadajte vnútri a okolo chrámu. Všetci sa chvíľu motajú okolo, kým ich Majster nezavolá a Prvého dozorcu sa opýta: "Podarilo sa?" On odpovedá: "Pane, nemôžeme nájsť nášho Veľkého majstra."

Majster potom prikáže Tajomníkovi vyvolávať zoznam pracovníkov, aby sa zistilo, či nejaký nechýba. Tajomník vyvoláva zoznam a hovorí: "Pane, vyvolával som zoznam a zistil som, že chýbajú traja: Jubela, Jubelo a Jubelum."

Jeho lordstvo potom poznamená: "To mi pripomenulo udalosť z dnešného rána. Dvanásť tovarišov, oblečených v bielych rukaviciach a zásterách v znamení ich nevinnosti, prišlo ku mne a priznalo sa, že oni dvanásti s ďalším tromi sa sprisahali, aby si vynútili heslo Majstra murára od ich Veľkého majstra Hirama Abiffa. V prípade odmietnutia mu chceli vziať život. Oni dvanásti sa toho zriekli, ale obávajú sa, že tí traja boli dosť nečestní, aby svoje hrozné plány zrealizovali."

Šalamún potom prikázal, aby dvanásti Tovariši oblečení v bielych rukaviciach a zásterách vystúpili spomedzi pracovníkov a poslal troch na východ, troch na západ, troch na sever a troch na juh, aby hľadali násilníkov a ak ich nájdu, aby ich priviedli.

Všetci členovia sa potom začnú motať okolo a stretnú pocestného, ktorého sa opýtajú, či nevidel na ceste troch mužov. On im povie, že toto ráno videl troch neďaleko brehov Joppy, ktorí podľa ich oblečenia a výzoru boli Židia, ktorí pracovali na chráme, a ktorí sa pýtali na loď do Etiópie, ale v dôsledku embarga, ktoré bolo uvalené, nenašli ani jednu, a tak sa vrátili naspäť.

Majster ich potom znova zvolá a pýta sa Prvého dozorcu: "Podarilo sa?" On povie, čo sa stalo. Šalamún poznamená: "Ja som uvalil toto embargo, aby som zabránil násilníkom útek" a pripája: "Pôjdete a budete hľadať ďalej, pokým ich nenájdete, ak je to možné a ak nie, tí dvanásti, ktorí sa priznali budú považovaní za vrahov a spoločne odsúdení."

Všetci členovia sa začnú znova motať okolo, pokým jeden z nich, akoby náhodou nájde telo Hirama Abiffa, čiže kandidáta a zvolá na svojich spoločníkov, ktorí sa k nemu pripoja. Vtom začujú troch násilníkov, ktorí sedia v súkromnom rohu blízko kandidáta, ako volajú:

Prvý Jubela: "Ó, moje hrdlo bude preťaté, môj jazyk vytrhnutý a moje telo pochované v rezajúcom piesku mora na čiare odlivu, kde príliv klesá a stúpa dvakrát denne pretože som bol spoluvinný pri smrti takého dobrého človeka ako je náš Veľký majster Hiram Abiff!"

Druhý Jubelo: "Ó, moja ľavá hruď bude otvorená, moje srdce vybrané a hodené ponad moje ľavé plece, odnesené do údolia Jehosafat a tam sa stane korisťou divých zverov, pretože som zosnoval smrť takého dobrého človeka, ako je náš Veľký majster Hiram Abiff!"

Tretí Jubelum: "Ó, moje telo bude rozpolené uprostred a rozdelené na sever a juh, moje vnútornosti spálené na popol a popol rozprášený štyrmi vetrami neba, aby nezostala žiadna spomienka medzi mužmi alebo murármi na takého prašivého darebáka a krivoprísažníka ako som ja. Ach Jubela a Jubelo, ja som ho udrel tvrdšie ako vy dvaja. Bol som to ja, kto mu dal smrteľný úder. Ja som ho skutočne zabil."

Traja tovariši, ktorí stáli pri kandidátovi po celý ten čas, počúvali násilníkov, ktorých hlasy rozpoznali a hovoria jeden k druhému: "Čo budeme robiť, oni sú traja a my tiež len traja." Jeden z nich odpovedá: "Naša vec je dobrá, chyťme ich."

Na to sa pohnú vpred, chytia ich a odvedú k Majstrovi, ktorému oznámia, čo sa stalo. Majster ich potom osloví nasledujúcim spôsobom (v mnohých lóžach kľačia alebo ležia dole v znamení viny):

"Dobre Jubela, ako sa k sebe vyjadríš, vinný alebo nevinný?"
Odp.: "Vinný, môj pane."
"Jubelo, vinný alebo nevinný?"
Odp.: "Vinný, môj pane."
Jubelum, vinný alebo nevinný?"
Odp.: "Vinný, môj pane."
Majster k trom Tovarišom, ktorí ich chytili: "Odveďte ich cez západnú bránu z chrámu a nechajte ich popraviť podľa priznania z ich vlastných úst."

Potom sú odvedení k západnému koncu miestnosti. Tu táto časť predstavenia končí. Majster potom prikáže vybrať z remeselníkov pätnástich Tovarišov a poslať troch na východ, troch na západ, troch na sever, troch na juh a troch do a okolo chrámu, aby hľadali ich Veľkého majstra Hirama Abiffa (v niektorých lóžach vyšlú len dvanástich, aj keď ich vlastné lekcie hovoria o pätnástich) a nakáže im, že ak nájdu telo, nech ho opatrne prehľadajú, či sa tam nenachádza majstrovské slovo alebo kľúč k nemu. Traja, ktorí išli západným smerom prichádzajú ku kandidátovi a ohmatajú ho trochu, načo sú zavolaní k Majstrovi, ktorému ohlásia, že našli hrob ich Veľkého majstra Hirama Abiffa. Pri odhrabávaní zeme, aby sa dostali k telu, zistia, že mimovoľne zvihli ruky do tejto pozície (v tom čase to aj ukážu - je to postoj tohto stupňa), aby si ochránili nozdry od nepríjemného zápachu, ktorý sa vyvalil z hrobu. Opatrne prezreli telo a okolie, či nenájdu majstovské slovo, ale nenašli nič, iba niečo čo sa slabo podobalo písmenu G na jeho ľavej hrudi. Majster sa pri prijatí tejto informácie postaví, zdvihne svoje ruky trikrát nad hlavu a zvolá: "Nič, iba slabá podobnosť s písmenom G! Toto nie je slovo majstra, ani kľúč k nemu. Obávam sa, že slovo majstra je navždy stratené! Nič, iba slabá podobnosť s písmenom G! Toto nie je slovo majstra, ani kľúč k nemu. Obávam sa, že slovo majstra je navždy stratené! (Tretie zvolanie sa odlišuje od prvých dvoch. Bolo to popísané už skôr.) Nič, iba slabá podobnosť s písmenom G! Toto nie je slovo majstra, ani kľúč k nemu. Ó Pane, môj Bože, nie je žiadna pomoc pre syna vdovy?"

Päť bodov priateľstva
Päť bodov priateľstva.

Majster potom prikáže Mladšiemu dozorcovi zvolať lóžu Učeníkov, odobrať sa k hrobu a skúsiť vyzdvihnúť Veľkého majstra pomocou stisku Učeníka. Oni idú ku kandidátovi a skúsia to. Potom sa vrátia k Majstrovi, ktorému povedia, že to skúsili so stiskom Učeníka, ale mäso sa oddelilo od kosti. Potom je vyslaná lóža Tovarišov, ktorá si počína ako predtým, s tým rozdielom, že použijú stisk Tovariša. Majster potom nariadi Prvému dozorcovi, aby zvolal lóžu Majstrov a povie: "Pôjdem s nimi ja osobne a skúsim vyzdvihnúť telo majstrovským stiskom alebo levím pazúrom."

Potom sa všetci zhromaždia okolo kandidáta a Majster prehlási, že prvé slovo vyslovené po vyzdvihnutí tela bude použité ako náhradné slovo Majstra pre riadenie lóží Majstrov počas všetkých nasledujúcich generácií. Na to pristúpi k vyzdvihnutiu kandidáta, ktorý predstavuje mŕtve telo Hirama Abiffa. Kandidát je vyzdvihnutý spôsobom, ktorý sa volá päť bodov priateľstva, čo je chodidlo k chodidlu, koleno ku kolenu, hruď k hrudi, ruka na chrbát a ústa k uchu. Robí sa to priložením vnútornej strany pravého chodidla k vnútornej strane pravého chodidla osoby, ktorej sa ide dať slovo, vnútornej strany kolena k jej kolenu, priložením vašej pravej hrude k jej, ľavej ruky na chrbát a úst k uchu a zašepkaním slova Mahabone.

Leví pazúr

Majstrovský stisk sa robí vzájomným uchopením ruky, podobne ako pri potriasaní ruky, ale prsty uchopia zápästie. V tejto pozícii je kandidát vyzdvihnutý a drží svoje telo stuhnuté, akože je mŕtvy. Majstrovi pri vyzdvihovaní pomáhajú niektorí bratia, ktorí držia kandidáta za ramená, až pokým nie je postavený na nohy. Potom odstúpia a Majster mu do ucha zašepká slovo Ma-ha-bone a nechá kandidáta, aby ho zopakoval. Zároveň mu povie, že ho nesmie podať iným spôsobom, ako ho prijal. Tiež mu povie, že Ma-ha-bone znamená kostnú dreň. Potom sa oddelia a Majster podá vysvetlenie piatich bodov priateľstva.

Majster ku kandidátovi: "Brat môj, chodidlo k chodidlu ťa učí, že ak budeš vyslaný, ak to bude v dĺžke lana, máš ísť, aj keby si bol bosý. Koleno ku kolenu, že by si mal vždy pamätať na Majstra murára pri svojich obetiach Bohu. Hruď k hrudi, že by si mal držať tajomstvá Majstra murára, ktoré ti boli zverené také bezpečné a neporušené vo svojej hrudi, ako boli v jeho vlastnej pred tým, ako ti ich zveril. Ruka na chrbát, že by si mal podporovať Majstra murára za jeho chrbtom, ako aj pred jeho tvárou. Ústa k uchu, že by si mal podporovať jeho dobré meno za jeho chrbtom, ako aj pred jeho tvárou."

Potom ako má kandidát za sebou to, čo sa nazýva pracovná časť, Majster sa k nemu obráti nasledujúcim spôsobom: "Brat môj, možno sa domnievaš, podľa spôsobu akým bolo s tebou dnes v noci zaobchádzané, že sme ťa klamali alebo, že sme sa k tebe chovali inak ako k ostatným, ale ubezpečujem ťa, že to nie je ten prípad. Tejto noci si predstavoval jedného z najväčších mužov, aký kedy žil, v tragickom prípade jeho smrti, pochovania a vzkriesenia. Myslím tým Hirama Abiffa, syna vdovy, ktorý bol zabitý troma násilníkmi v budove chrámu kráľa Šalamúna, a ktorý svojou neústupnosťou, celistvosťou a odvahou nebol nikdy prekonaný. Táto závažná udalosť je vylíčená takto: slobodomurárska tradícia nás informuje, že pri stavbe chrámu kráľa Šalamúna pätnásť tovarišov zistilo, že chrám je takmer hotový a oni stále nedostali slovo Majstra murára. Stali sa netrpezlivými a vstúpili do odporného sprisahania k vymámeniu slova Majstra murára od ich Veľkého majstra Hirama Abiffa. Keď ho stretnú samotného, buď im dá slovo alebo príde o život. So slovom môžu v iných krajinách vystupovať ako Majstri a poberať náležité platy. Predtým ako mohli uskutočniť svoje plány, dvanásť z nich však odstúpilo, ale ďalší traja boli dosť nečestní, aby svoje odporné plány aj uskutočnili. Ich mená boli Jubela, Jubelo a Jubelum. Zvykom nášho Veľkého majstra Hirama Abiffa bolo, keď ostatní pracovníci odpočívali, vstúpiť do svätyne svätých a ponúknuť večne žijúcemu Bohu svoju oddanosť a kresliť svoje plány na rysovaciu dosku. V určený deň (jeho meno nie je uvedené v žiadnych našich záznamoch) Jubela, Jubelo a Jubelum sa skryli pri južnej, západnej a východnej bráne chrámu a Hiram, ktorý skončil svoje modlitby a plány sa pokúsil výjsť južnou bránou, kde stretol Jubela, ktorý od neho požadoval slovo Majstra murára a keď to odmietol, Jubela ho silno udrel pravítkom po hrdle, na čo Hiram utiekol k západnej bráne, kde ho podobným spôsobom, ale s väčšou hrubosťou napadol Jubelo. Hiram mu povedal, že mu nemôže dať slovo, pretože Šalamún, kráľ Izraela, Hiram, kráľ Týru a on sám sa uzniesli, že slovo nemôže byť dané, pokiaľ oni traja dohromady nebudú prítomní, ale ak trpezlivo vyčká, až bude zvolaná lóža v Jeruzaleme, ak bude uznaný hodným, dostane ho, ináč nie. Jubelo rázne odpovedal: Ak mi nedáš slovo Majstra, vezmem ti život; a po Hiramovom odmietnutí mu uštedril úder uholníkom do ľavej hrude, na čo on utiekol k východnej bráne, kde ho oslovil Jubelum podobným spôsobom, ale s ešte väčšou brutalitou. Tu Hiram jednal ako predtým. Jubelum mu povedal, že počul jeho dohadovanie s kumpánmi, a že chrám je už skoro dokončený a ak mu nedá slovo, príde o život. Povedal, že chce dostávať plat ako Majster murár v hociktorej krajine, kde sa zamestná potom, ako bude chrám dokončený, aby mohol podporovať svoju ženu a deti. Hiram odmietol jeho požiadavku, a tak udrel Hirama silno kladivom do čela, čo ho zrazilo k zemi a zabilo. Oni zobrali telo, vyniesli ho východnou bránou a pochovali ho dočasne do odpadu. O polnoci sa znova stretli a odniesli telo západným smerom a pochovali ho na vrchol kopca do hrobu smerovanom východo-západne, šesť stôp hlbokého a potom utiekli. Kráľ Šalamún prišiel o šiestej ráno do chrámu a našiel remeselníkov v zmätku a pri vyšetrovaní veci bol informovaný, že ich Veľký majster Hiram Abiff sa stratil a oni nemajú žiadne plány na rysovacej doske a nevedia ako majú pokračovať v práci. Šalamún nariadil, aby bolo zahájené okamžité prehľadávanie chrámu a okolia. Hľadanie bolo neúspešné, a tak potom nariadil Tajomníkovi, aby vyvolával pracovníkov podľa zoznamu, aby sa zistilo, či nejaký nechýba. Zistilo sa, že chýbajú traja: Jubela, Jubelo a Jubelum.

Šalamún podotkol: "To mi pripomenulo udalosť, ktorá sa stala dnes ráno. Dvanásť Tovarišov prišlo ku mne, oblečení boli v bielych rukaviciach a zásterách na znak ich nevinnosti a priznali sa, že oni dvanásti s ďalšími troma sa sprisahali, aby vymámili slovo Majstra murára od ich Veľkého majstra Hirama Abiffa a v prípade, že odmietne, tak mu vezmú život. Oni dvanásti sa zriekli toho plánu, ale obávajú sa, že ďalší traja mali dosť odvahy, aby svoje odporné plány aj zrealizovali."

Šalamún okamžite nariadil, aby boli vybraní dvanásti Tovariši oblečení v bielych rukaviciach a zásterách na znamenie ich nevinnosti a poslal troch na východ, troch na západ, troch na sever a troch na juh, aby hľadali násilníkov a ak ich nájdu, nech ich privedú k nemu. Traja, ktorí išli západným smerom, došli k brehom Joppy, kde stretli pocestného, ktorý im oznámil, že videl troch mužov prechádzajúcich tou cestou, ktorí podľa ich vzhľadu boli pracovníci z chrámu. Pýtali sa na loď do Etiópie, no neuspeli vzhľadom na embargo uvalené na všetky lode, a tak sa vrátili späť. Po ďalšom podrobnejšom hľadaní, ktoré nič neobjavilo sa vrátili k chrámu a oznámili Šalamúnovi výsledok ich pátrania. Šalamún im na to prikázal, aby sa vrátili a hľadali znova, pokým nenájdu ich Veľkého majstra Hirama Abiffa, lebo ak ho nenájdu, tí dvanásti, ktorí sa priznali budú považovaní za vrahov a okamžite popravení.

Tak sa vrátili k prenasledovaniu násilníkov a jeden z troch, ktorí išli západným smerom, bol unavený viac ako ostatní, sadol si na vrchol kopca, aby si odpočinul. Pri pokuse vstať sa chytil vetvičky agátu, ktorá sa poľahky vytiahla. Začal mať podozrenie, že sa jedná o nejaký podvod, a tak zvolal svojich druhov. Po preskúmaní zistili, že zem na tom mieste bola porušená a po jej odstránení objavili hrob. Pokým sa dohadovali, aké opatrenia majú prijať, z neďalekej jaskyne v skalách započuli nejaké hlasy. Okamžite sa vydali za hlasom a započuli ako Jubela vykrikuje: "Ó, moje hrdlo bude preťaté, môj jazyk vytrhnutý a moje telo pochované v rezajúcom piesku mora na čiare odlivu, kde príliv klesá a stúpa dvakrát denne, pretože som bol spoluvinný pri smrti takého dobrého človeka ako je náš Veľký majster Hiram Abiff!" Potom zreteľne započuli ako Jubelo vykrikuje: "Ó, moja ľavá hruď bude otvorená, moje srdce vybrané a hodené ponad moje ľavé plece, odnesené do údolia Jehosafat a tam sa stane korisťou divých zverov, pretože som zosnoval smrť takého dobrého človeka, ako je náš Veľký majster Hiram Abiff!" Potom ešte zreteľnejšie započuli, ako Jubelum zvolal: "Ó, moje telo bude rozpolené uprostred a rozdelené na sever a juh, moje vnútornosti spálené na popol a popol rozprášený štyrmi vetrami neba, aby nezostala žiadna spomienka medzi mužmi alebo murármi na takého prašivého darebáka a krivoprísažníka ako som ja. Ach Jubela a Jubelo, ja som ho udrel tvrdšie ako vy dvaja. Bol som to ja, kto mu dal smrteľný úder. Ja som ho skutočne zabil."

Potom ich obkľúčili, chytili a odviedli pred kráľa Šalamúna, ktorý po vypočutí svedectva troch Tovarišov nariadil, aby ich vyviedli cez západnú bránu a na základe ich vlastných zaklínaní ich popravili. Kráľ Šalamún potom nariadil, aby spomedzi pracovníkov vybrali pätnástich Tovarišov oblečených v bielych rukaviciach a zásterách na znamenie ich nevinnosti a poslali troch na východ, troch na západ, troch na sever, troch na juh a troch do okolia chrámu, aby našli telo ich Veľkého majstra Hirama Abiffa. Traja, ktorí išli západným smerom ho našli pod vetvou agáta, kde si unavený brat sadol a odpočíval. Pri odkrývaní zeme, keď narazili na rakvu, zistili, že mimovoľne zdvihli ruky, ako už bolo vysvetlené, aby si chránili svoje nozdry pred nepríjemným zápachom, ktorý vychádzal z hrobu. Hovorí sa, že telo tam ležalo štrnásť dní, niektorí hovoria, že pätnásť. Telo bolo vyzdvihnuté spôsobom, ktorý už bol vysvetlený predtým, odnesené do chrámu a pochované, ako je vysvetlené v záverečných odstavcoch zaúčania. Tretia časť predchádzajúcej histórie nie je kandidátovi vôbec podaná. Je mu poskytnutých pár povrchných a nesúvislých poznámok a pre ďalšie informácie sú mu odporúčané lekcie. Tu nasleduje poučenie, ktoré by malo byť a niekedy je podané kandidátovi po vypočutí histórie stupňa.

Prejav kandidátovi po oznámení histórie

"Brat môj, tvoje nadšenie z inštitúcie slobodomurárstva, postup, ktorý si dosiahol v tajomstve a tvoj súhlas s našimi pravidlami z teba urobili objekt našej pozornosti a úcty. Bol si zviazaný povinnosťou, poctou a vďakou, aby si bol spoľahlivý vo viere, aby si podporoval dôstojnosť svojho charakteru pri každej príležitosti a aby si posilňoval zásadami a príkladom poslušnosť k princípom rádu. V úlohe Majstra murára si oprávnený opravovať pochybenia a odchýlky svojich uniformovaných bratov a chrániť ich pred porušením vernosti. Ochrana povesti bratstva musí byť tvojou trvalou starostlivosťou a za týmto účelom je tvojou povinnosťou odporúčať tvojim podriadeným poslušnosť a odovzdanosť; rovnocenným prejavovať zdvorilosť a vľúdnosť; nadriadeným láskavosť a blahosklonnosť. Neustále by si mal vštepovať všeobecnú zhovievavosť a svojim chovaním poskytovať najlepší príklad k vedeniu ostatných, menej informovaných. Staroveké pamätihodnosti rádu, ktoré ti boli s dôverou zverené do starostlivosti máš starostlivo chrániť a nikdy nedopustiť, aby boli poškodené a nepripustiť odchýlky od zavedených zvykov bratstva. Nech žiadny motív nespôsobí odchýlenie od tvojej povinnosti, porušenie tvojho sľubu alebo zradu tvojej viery, ale buď pravdivý a verný a napodobňuj príklad toho oslavovaného umelca, ktorého si dnes večer predstavoval, aby si bol hodný cti, ktorú sme ti udelili a zaslúžil si dôveru."

Potom nasleduje zaúčanie tohto stupňa, ktoré je rozdelené do troch sekcií.

Zdroj:

Captain William Morgan: Illustrations of Masonry, 1827