Rituály slobodomurárov: Prijímanie učeníka

Osoba, ktorá má záujem stať sa slobodomurárom, musí zohnať niekoho, kto už slobodomurárom je, aby predniesol lóži jeho žiadosť. Ak nie sú nejaké vážne dôvody, kandidát bude pozvaný pred dvoj alebo trojčlenný výbor, ktorý bude posudzovať jeho charakter.

Príklad žiadosti o vstup do lóže:

Ctihodnému majstrovi, Dozorcom a Bratom lóže číslo ..., slobodných a prijatých murárov.

Žiadateľ, bytom v ..........., plnoletý a zamestnaný ako ......., žiada o vstup neovplyvnený priateľmi a zištnými dôvodmi a ponúka sa za kandidáta pre tajomstvá slobodomurárstva. Je pripravený získavať výsady slobodomurárstva, praje si získať poznanie a úprimne si želá byť prospešný božím tvorom. V prípade kladného prijatia žiadosti sa bude s radosťou riadiť všetkými starobylými zvykmi a mravmi bratstva.
(Podpísaný) A. B.

Po ďalšej komunikácii, ak sa neobjavili žiadne vážne dôvody proti kandidátovi sa pristúpi k hlasovaniu. Jeden záporný hlas kandidáta vylučuje. Hlasovanie sa môže opakovať trikrát. Pri hlasovaní sa používajú dve urny. Jedna obsahuje čierne a biele guličky a ďalšia je prázdna. Najprv koluje medzi členmi prvá urna, z ktorej si vyberú guličky a potom nasleduje druhá, do ktorej sa guličky vhadzujú. Na tejto urne sa nachádzajú dva otvory. Jeden je čierny a jeden biely. Po hlasovaní sa urna dostane k Majstrovi a Dozorcom, ktorí vyhlásia výsledok hlasovania. Ak bolo hlasovanie úspešné, kandidát je uvedený do malej prípravnej miestnosti, kde musí odpovedať na nasledujúce otázky.

Prvý pomocník: „Prehlasujete úprimne na svoju česť, pred týmito pánmi, neovplyvnený priateľmi a podlými úmyslami, že sa slobodne ponúkate za kandidáta pre tajomstvá slobodomurárstva?“
Odp.: „Áno.“
Prvý pomocník: „Prehlasujete úprimne na svoju česť, pred týmito pánmi, že ste pripravený získavať výsady slobodomurárstva, prajete si získať poznanie a úprimne si želáte byť prospešný božím tvorom?“
Odp.: „Áno.“
Prvý pomocník: „Prehlasujete úprimne na svoju česť, pred týmito pánmi, že sa budete s radosťou riadiť všetkými starobylými zvykmi a mravmi bratstva?
Odp.: „Áno.“

Potom, ako sú tieto otázky zodpovedané a výsledok je nahlásený Majstrovi, tento povie: „Bratia, na základe žiadosti pána A. B., bol tento náležitou formou navrhnutý a prijatý. Preto ho odporúčam ako správneho kandidáta pre tajomstvá slobodomurárstva a hodného účastniť sa na výsadách bratstva a v dôsledku jeho dobrovoľne prehlásených úmyslov verím, že sa bude s radosťou riadiť pravidlami rádu.“

Výzor kandidáta

Kandidát je zbavený svojho oblečenia (s výnimkou košele), zaviažu sa mu oči, jeho ľavá noha je bosá a pravá je obutá do papuče. Ľavá časť hrude a rameno je obnažené. Okolo krku a ľavého ramena má kandidát ovinutú slučku z lana (slučka okolo ramena sa nepoužíva vo všetkých lóžach). V tejto pozícii je kandidát privedený k dverám, kde musí buď on alebo jeho sprievodca urobiť tri zreteľné zaklopania, na ktoré je zvnútra odpovedané rovnako troma zaklopaniami. Sprievodca zaklope ešte raz, na čo zaznie rovnaká odpoveď aj zvnútra. Dvere sú potom čiastočne otvorené a Prvý pomocník sa opýta: „Kto je tam? Kto je tam? Kto je tam?“

Sprievodca, ktorým je Druhý pomocník odpovedá: „Úbohý, slepý kandidát, ktorý už dlho túži obdržať časť práv a výhod tejto ctihodnej lóže zasvätenej Bohu, tak ako všetci praví bratia, ktorí prešli touto cestou pred ním.“

Prvý dozorca sa potom opýta: „Bola táto žiadosť podaná na základe jeho slobodnej vôle? Je náležite pripravený? Je kvalifikovaný? Ak sú všetky otázky zodpovedané kladne, Prvý pomocník sa opýta Druhého pomocníka: „Akým právom očakáva získať tieto výsady?“

Odp.: „Pretože je to muž slobodný, plnoletý a dobrej povesti.“

Prvý pomocník potom povie: „Teraz musíte počkať, pokým sa Ctihodný majster neoboznámi s vašou žiadosťou a nepošle odpoveď.“ Prvý pomocník sa potom obráti na Majstra, ktorý mu položí rovnaké otázky, ako boli tie pri dverách. Po ich zodpovedaní Majster povie: „Keďže má na to všetky predpoklady, nechajte ho v mene Pána vstúpiť do tejto ctihodnej lóže.“ Kandidát potom vstúpi. Prvý pomocník mu na obnaženú ľavú časť hrude priloží hrot kružidla a opýta sa ho: „Cítite niečo?“

Odp.: „Cítim.“
Prvý pomocník: „Čo to bolo?“
Odp.: „Mučenie.“

Prvý pomocník potom povie: „Ako toto bolo mučenie pre vaše mäso, rovnako to bude aj pre vašu dušu a vedomie, ak sa nezákonne pokúsite prezradiť tajomstvá slobodomurárstva.“ Kandidát je potom privedený do stredu lóže, kde si spolu s Prvým pomocníkom pokľaknú a Prvý pomocník prednesie túto modlitbu:

„Všemocný otče všehomíra, pomôž tomuto zhromaždeniu a daj, aby kandidát zasvätil a venoval svoj život službe a stal sa našim pravým a verným bratom. Daj mu tvoju božskú múdrosť, aby pomocou tajomstiev nášho umenia bol schopný predstaviť krásu a svätosť k sláve svätého mena. Amen!“ (Slobodomurári používajú okrem slova Amen aj frázu „So mote it be“, ktorá sa v súčasnosti používa aj v neopohanstve a v čarodejníckom hnutí Wicca. Pozn. prekladateľa.)

Majster sa potom kandidáta opýta: „Do koho vkladáte svoju dôveru?“
Odp.: „V Boha.“

Majster ho potom chytí pravou rukou a povie: „Pretože svoju dôveru vkladáte v Boha, povstaňte a nasledujte svojho sprievodcu a nebojte sa nebezpečenstva.“ Prvý pomocník potom vedie kandidáta trikrát okolo lóže a zastaví sa pri Druhom dozorcovi na juhu, ktorý položí rovnaké otázky, ako boli tie pri dverách.

Počas toho, ako kandidát so sprievodcom prechádzajú po lóži, Majster prečíta nasledujúcu pasáž z Písma:

„Hľaďte, aké dobré a príjemné je pre bratov prebývať spolu v jednote. Je to ako vzácny olej na hlave, stekajúci na bradu, na bradu Árona, ktorý steká na suknicu jeho rúcha, ako rosa Hermonu, ako rosa padajúca na hory Sionu, lebo Hospodin tak prikázal požehnanie a život večný.“

Kandidát je potom privedený k Druhému dozorcovi na západe, kde sú prednesené rovnaké otázky a odpovede ako predtým. Odtiaľ je privedený k Ctihodnému majstrovi na východe, kde sú znova prednesené rovnaké otázky a odpovede. Majster sa ho tiež spýta, odkiaľ prichádza a kam ide.

Kandidát odpovie: „Prichádzam od západu a idem na východ.“
Majster sa opýta: „Prečo opúšťate západ a idete na východ?“
Odp.: „Pretože hľadám svetlo.“

Majster potom povie: „Keďže kandidát ide, aby našiel svetlo, odveďte ho späť na západ, odkiaľ prišiel a dajte ho do starostlivosti Druhého dozorcu, ktorý ho bude učiť, ako dosiahnuť východ – miesto svetla správnym krokom. Jeho chodidlo nech vytvorí pravý uhol dlhého štvorca (Dlhý štvorec je slobodomurársky termín, ktorý vznikol zrejme ešte v dobách, kedy neexistoval samostatný pojem pre obdĺžnik. Má mnoho vysvetlení a jedným z nich je spojenie dvoch štvorcov, ktoré vytvoria obdĺžnik s pomerom strán 1:2. Pozn. prekladateľa), jeho telo nech stojí priamo pri oltári pred majstrom a uveďte ho do správnej pozície určenej na vykonanie posvätnej prísahy učeníka. Druhý dozorca prijme kandidáta a poučí ho, ako bolo povedané. Najprv vykročí ľavou nohou a pravú pätu pritiahne k jamke v prostriedku. Päta ľavej nohy oproti pravému členku bude samozrejme vytvárať pravý uhol dlhého štvorca. Kandidát potom pokľakne na ľavú nohu a pravú nohu umiestni tak, aby formovala pravý uhol s ľavou. Jeho ľavá ruka je potom položená pod Bibliu a uholník s kružidlom a pravá ruka je položená nad. Toto je pozícia, v ktorej bude kandidát skladať prísahu učeníka. Akonáhle ju kandidát zaujme, pristúpi k nemu Ctihodný majster a povie: „Pán A. B., zaujali ste teraz správnu pozíciu na zloženie prísahy učeníckeho stupňa, o ktorej vás ubezpečujem, že neovplyvní vaše náboženské alebo politické presvedčenie. Ak ju naozaj chcete zložiť, zopakujte svoje meno a hovorte po mne: „Ja, A. B., zo svojej slobodnej vôle, v prítomnosti všemohúceho Boha a tejto ctihodnej lóže slobodných a prijatých murárov, zasvätenej Bohu a rádu svätého Jána, týmto slávnostne prisahám, že si budem vždy ceniť, stále tajiť, a že nikdy neodhalím žiadnu časť alebo časti, umenie alebo umenia, bod alebo body z tajných umení a tajomstiev starobylého slobodomurárstva, ktoré som prijal alebo do ktorých budem zasvätený, hocakej osobe alebo osobám v známom svete, ak sa nejedná o pravého a zákonného brata slobodomurára alebo o zákonne založenú lóžu. Ďalej sľubujem, že nenapíšem, nevytlačím, nevyrazím, nevysekám, nevyrežem, nevyškriabem, nenamaľujem, ani nevyryjem na žiadnu hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec, pod celou nebeskou klenbou, žiaden list, obrázok, znak, značku stopu alebo podobu, ktorá bude čitateľná alebo zrozumiteľná mne alebo hocakej inej osobe v známom svete a nespôsobím tak, že sa budú dať slobodomurárske tajomstvá nezákonne získať vďaka môjmu nehodnému správaniu. K tomuto všetkému, na čo som slávnostne a úprimne prisahal sa zaväzujem pod hrozbou, že moje hrdlo bude podrezané, môj jazyk vytrhnutý a moje telo zakopané na brehu mora v mieste odlivu; v tom mi pomáhaj Boh.

Po zložení prísahy sa Majster obráti na kandidáta nasledujúcim spôsobom: „Brat môj, tajomstvá slobodomurárov sa začnú odhaľovať. Zatiaľ, čo stojíš roztrasený pred týmto posvätným oltárom, neobávaš sa každého zločinu? Nedôveruješ v každú cnosť? Hádam ťa tieto myšlienky inšpirujú k najšľachetnejším pocitom, dúfam, že pocítiš ten vzostup duše, keď začneš opovrhovať nekalými činmi. Brat môj, čo si želáš najviac zo všetkého?“

Odp.: „Svetlo.“
Majster k bratom: „Bratia, nastavte svoje ruky a pomôžte tomuto novému bratovi z temnoty do svetla.“

Členovia lóže utvoria okolo kandidáta kruh a Majster povie: „A Boh povedal, nech je svetlo a bolo svetlo.“ V rovnakom čase všetci bratia zatlieskajú rukami a dupnú pravou nohou najsilnejšie ako môžu. V tom istom momente spadne šatka z očí kandidátovi, ktorý bol takú dlhú dobu oslepený a plný strašných obáv. Tento prudký prechod z úplnej tmy do svetla môže mať niekedy alarmujúci účinok. Raz som spoznal muža, ktorý potom, ako bol privedený do svetla omdlel a jeho zotavovanie bolo dlho neisté. Do lóže sa už potom nikdy nevrátil. Často som s ním túto vec preberal. Ešte žije a na požiadanie môže túto udalosť potvrdiť.

Potom, ako je kandidát privedený k svetlu, Majster mu povie: „Brat môj, keď si bol privedený k svetlu, po prvýkrát si objavil tri veľké svetlá slobodomurárstva spolu s troma menšími. Vysvetľuje sa to takto: tri veľké svetlá slobodomurárstva sú Svätá Biblia, uholník a kružidlo. Svätá Biblia je nám daná ako pravidlo a návod pre našu vieru a prácu; uholník na meranie našich činov a kružidlo nás má držať v patričných medziach s celým ľudstvom a hlavne s bratmi. Tri menšie svetlá sú tri horiace sviečky alebo sviece na stojanoch, ktoré reprezentujú slnko, mesiac a Majstra lóže. Ako slnko vládne dňu a mesiac noci, tak ctihodný Majster vládne svojej lóži. O chvíľu ma spoznáš ako Majstra tejto lóže, keď sa k tebe priblížim od východu prvým krokom slobodomurárstva pod znakom a postojom učeníka. Toto je spôsob ich podania, takže opakuj po mne ako najlepšie vieš. Vykroč ľavou nohou a prilož pätu pravej k dutine uprostred, tak aby vytvorila pravý uhol (Toto je prvý krok v slobodomurárstve). Nasleduje znak učeníka, ktorý je znakom núdze v tomto stupni. Nesmieš ho vykonať pokiaľ nie si v nebezpečenstve. Ruky sa držia priečne, jedna cez druhú, pričom pravá je hore a jeden palec od ľavej. Potom nasleduje postoj učeníka. Pravá ruka sa potiahne s vystretým palcom cez hrdlo. (Podľa popisu pri otváraní lóže by to malo byť naopak. Prvý by mal byť postoj a druhý znak učeníka. Pozn. prekladateľa.) „Brat môj, teraz ti ponúknem svoju pravú ruku na znamenie bratskej lásky a úcty a s tým aj stisk a meno stisku učeníckeho stupňa.“

Stisk učeníka
Pravé ruky sa spoja ako pri potriasaní rúk a palec tlačí na kĺb alebo článok ukazováka; meno stisku je Boaz a podáva sa týmto spôsobom a žiadnym iným; Majster dá prvý stisk a slovo a rozdelí ho podľa inštrukcií kandidáta - Majster a kandidát držia jeden druhého stiskom, ako bolo vysvetlené a Majster povie: „Čo je to?“

Odp.: „Stisk.“
„Aký stisk?“
Odp.: „Stisk učeníka.“
„Má nejaké meno?“
Odp.: „Má.“
„Povieš mi ho?“
Odp.: „Takto som ho neprijal, a takto ho ani nemôžem predať.“
„Čo s tým urobíš?“
Odp.: „Hláskuj ho alebo ho rozdeľ.“
„Rozdeľ ho a začni.“
Odp.: „Ty začni.“
„Začni ty.“
Odp.: „B-O.“
„A-Z.“
Odp.: „BOAZ.“
Majster povie: „Správne brat môj, BOAZ. Vítam ťa. Je to meno ľavého stĺpa pri vchode do Šalamúnovho chrámu. Povstaň brat Boaz a pozdrav Druhého a Prvého dozorcu a ubezpeč ich, že si bol riadne iniciovaný za učňa a dostal si znak, stisk a slovo.“ Majster sa potom vráti na svoje sedadlo, zatiaľ čo dozorcovia preskúšajú kandidáta, poskytnú mu bielu zásteru a skonštatujú: „Brat môj, teraz ti darujem zásteru. Je emblémom nevinnosti a odznakom slobodomurára – nosili ju králi, princovia a hodnostári zeme, ktorí sa nikdy nehanbili, že ju nosia. Je cenená viac ako diadémy kráľov alebo perly princezien. Je starobylejšia ako zlaté rúno alebo rímsky orol, je váženejšia ako Hviezda a Podväzok alebo hocijaký iný rád, ktorý ti môže byť udelený v tomto alebo inom čase. Odnesieš ju k Prvému dozorcovi na západe, ktorý ťa naučí, ako ju obliekať ako učeník.“ Prvý dozorca mu zaviaže zásteru a klapku, ktorá je na vrchu zástery zdvihne hore, namiesto, aby ju spustil dole. Toto je spôsob, akým učeníci nosia zásteru, pokým nie sú povýšení na vyšší stupeň. Kandidát je teraz odvedený k Majstrovi na východe, ktorý povie: „Brat môj, pretože si už oblečený, je nevyhnutné, aby si dostal náradie, s ktorým budeš pracovať. Teraz ti predám pracovné nástroje učeníka, ktorými sú dvadsaťštyri palcové meradlo a kladivo. Vysvetľuje sa to takto: Dvadsaťštyri palcové meradlo je nástroj, ktorý používali operatívni murári na meranie svojej práce, ale my ako Slobodní a prijatí murári ho používame na vznešenejší a slávnejší účel – na meranie času. Dvadsaťštyri palcov na meradle predstavuje dvadsaťštyri hodín dňa, ktorý sa my učíme rozdeľovať na tri rovnaké časti. Osem hodín slúži na uctievanie Boha, osem hodín na zvyčajnú prácu a osem hodín na odpočinok a spánok. Kladivo slúžilo operatívnym murárom na opracovanie tvrdých kameňov, aby ich lepšie upravili pre stavebníkov, ale my ako Slobodní a prijatí murári ho používame na vznešenejší a slávnejší účel – na zbavovanie našich sŕdc a vedomia od nerestí a zbytočností života, aby sa naše mysle stali živými kameňmi pre duchovnú stavbu, ten večný dom na nebesiach, ktorý nie je postavený rukami. Takisto ti dávam nové meno, ktoré znie VÝSTRAHA. Učí ťa, že máš dávať pozor na všetky svoje slová a skutky, hlavne pred nepriateľmi slobodomurárstva. Ďalej ti dávam tri vzácne drahokamy, ktorými sú počúvajúce ucho, mlčiaci jazyk a verné srdce. Počúvajúce ucho ťa učí počúvať inštrukcie Ctihodného majstra, ale hlavne, že by si mal počúvať volanie a náreky tvojho úbohého brata. Mlčiaci jazyk ťa učí byť ticho, pokým si v lóži, kde by mier a harmónia nemali byť rušené, ale hlavne, že by si mal byť ticho pred nepriateľmi slobodomurárstva, aby naše remeslo pre tvoju nerozvážnosť neupadlo do hanby. Verné srdce ťa učí byť verným inštrukciám Ctihodného majstra počas celej doby, ale hlavne, že by si mal byť verný a strážiť a chrániť tajomstvá slobodomurárstva a tvojho brata, ak by ti nejaké zveril. Ďalej ti dávam dve slová; volajú sa pravda a jednota. Vykladajú sa takto. Pravda je duchovný atribút a základ každej cnosti. Byť dobrý a pravdivý, to je prvá lekcia, ktorú učíme v slobodomurárstve. Nad touto témou rozmýšľame a podľa nej sa snažíme upraviť naše chovanie. Preto, pokým sme ovplyvnení týmto princípom, pokrytectvo a podvod sú u nás neznáme. Úprimnosť a priame jednanie nás odlišujú a srdce spolu s jazykom sa navzájom podporujú ku prospechu každého z nás. Jednota je druh priateľstva, ktorý by mal byť zrejmý v každom slobodomurárskom chovaní. Je tak tesne spojená s duchovným atribútom pravdy, že ten kto užíva jedno, zriedka mu chýba to druhé. Mal by si sa o ne zaujímať a ctiť si ich, pretože ľudská skazenosť vedie k porušovaniu posvätnej dôvery, ktorú do teba vkladáme. Nech ťa teda tieto dve dôležité slová učia stáť na strane pravdy, ktorá ťa bude neomylne viesť na tú priamu a úzku cestu, ktorá končí v plnom potešení Veľkej lóže, kde sa stretávame ako slobodomurári a členovia jednej rodiny v mieri, harmónii a láske; kde všetky sváry ohľadom politiky, náboženstva a súkromných názorov sú neznáme a zakázané.

Brat môj, už od prastarých časov je zvykom požiadať od novovytvoreného brata niečo z kovu, čo by bolo uložené v archíve lóže, a čo by slúžilo ako pamiatka na to, že si tu bol prijatý za slobodomurára. Postačí hocijaká maličkosť z kovu, ak nemáš žiadne peniaze, bude stačiť aj gombík.“

Kandidát povie, že nič nemá, čo je o ňom známe. „Skús sa prehľadať“, odpovie Majster. Kandidát sa prezrie, ale nenájde nič. „Možno by si si nejakú maličkosť mohol požičať“, povie Majster. Kandidát si skúša niečo požičať, no nepodarí sa mu to. Požiada, aby smel ísť do vedľajšej miestnosti, kde má šaty, čo mu nie je dovolené. Ako cudzinec sa tak ocitne v rozpakoch.

Majster ku kandidátovi: „Nech je toto pre teba lekcia, ktorá ťa naučí, že ak stretneš priateľa a hlavne brata, ktorý sa ocitol v takejto nepríjemnej situácii, aby si mu prispel na jeho pomoc, ako jeho situácia vyžaduje a tvoje schopnosti dovolia bez toho, aby si materiálne poškodil seba alebo svoju rodinu.“
Majster k Prvému dozorcovi: „Odvedieš kandidáta tam, odkiaľ prišiel, vrátiš mu to, čoho bol zbavený a privedieš ho späť pre ďalšie inštrukcie.“

Kandidát je potom odvedený do prípravnej miestnosti, kde dostane naspäť všetko, čo mu bolo odobraté. Vráti sa do severovýchodného rohu lóže, kde sa bude učiť.

Majster ku kandidátovi: „Keďže si práve bol uvedený do prvotných zásad slobodomurárstva, ja ti blahoželám, že si bol prijatý do tohto starobylého a ctihodného rádu. Starobylého, pretože existuje už od nepamäti a ctihodného, pretože sa snaží postarať so všetkou úzkostlivosťou o mužov, ktorí súhlasia s jeho zásadami. Žiadna iná spoločnosť nepovstala na lepších princípoch a pevnejších základoch, na lepších pravidlách a užitočnejších zásadách, ako sú vštepované v niekoľkých slobodomurárskych lekciách. Najväčší a najlepší muži všetkých čias boli podporovateľmi umenia, ktorí nikdy nepovažovali za hanbu, ak zväčšovali privilégiá bratstva a podporovali jeho zhromaždenia.“

Existujú tri veľké povinnosti, ktoré ako slobodomurár musíš plniť. Sú to povinnosti k Bohu, k blížnemu a k sebe. Nesmieš nikdy spomínať Božie meno, ale s posvätnou úctou, ktorú dlhuje stvorenie svojmu stvoriteľovi máš prosiť o jeho pomoc pre všetky svoje chvályhodné podniky a ctiť ho ako najvyššieho Boha. K blížnemu sa musíš správať podľa práva a robiť mu to, čo by si chcel, aby on robil tebe. Povinnosť k sebe máš takú, že sa musíš chrániť všetkej nezákonnosti a nestriedmosti, čo môže oslabiť tvoje schopnosti alebo znížiť dôstojnosť tvojej profesie. Horlivé pridržiavanie sa týchto princípov zaistí verejnú aj súkromnú úctu. V štáte máš pôsobiť pokojne a mierumilovne a byť verný vláde a svojej krajine. Nesmieš strpieť nelojalitu, ale máš sa čestne podrobiť zákonnej autorite a s radosťou sa prispôsobiť vláde krajiny, v ktorej žiješ. Vo svojom vonkajšom správaní musíš s najväčšou vážnosťou zabrániť odsudzovaniu a výčitkám. Hoci je tvoja účasť na našich schôdzach vysoko žiadaná, neznamená to, že ti slobodomurárstvo bude prekážať v povolaní alebo ťa nútiť do diskusií s tými, ktorí sa pre svoju ignoranciu posmievajú našej inštitúcii. Vo svojom voľnom čase môžeš zlepšovať svoje slobodomurárske vedomosti konverzáciou s dobre informovanými bratmi, ktorí sú vždy pripravení podať ti informácie, ak budeš mať záujem ich prijímať.

Nakoniec ešte jedno. Ochraňuj posvätné a neporušiteľné tajomstvá rádu, pretože ťa odlišujú od zbytku spoločnosti. Ak v kruhu svojich známych nájdeš osobu túžiacu pripojiť sa k slobodomurárstvu, neodporučuj ho, kým nebudeš presvedčený, že sa bude riadiť našimi pravidlami.

Zdroj:

Captain William Morgan: Illustrations of Masonry, 1827