Rituály slobodomurárov: Zatvorenie lóže

Práca večera sa skončila, a tak popíšem spôsob zatvorenia lóže. Zvyčajnou praxou je počas jedného večera zatvoriť lóžu v učeníckom stupni, otvoriť ju v stupni tovarišskom, potom ju zatvoriť a nakoniec ju otvoriť aj v stupni majstrovskom.

Majster jedným úderom zvolá oboch pomocníkov a začne obrad.

Majster k Druhému pomocníkovi: “Brat Druhý pomocník, aká je prvá a zároveň posledná povinnosť slobodomurára?”
Odp.: „Presvedčiť sa, že je lóža chránená, ctihodný Majster.“
Majster k Druhému pomocníkovi: “Vykonaj svoju povinnosť a odkáž Dverníkovi, že sa chystáme zatvoriť lóžu v učeníckom stupni a prikáž mu, aby ju zabezpečil.

Druhý pomocník odíde k dverám a trikrát zaklope. Ako odpoveď sa mu ozve takisto trojité zaklopanie. Pomocník potom zaklope raz a Dverník takisto odpovie jedným zaklopaním. Dvere sa potom čiastočne otvoria, pomocník odovzdá svoju správu a vráti sa na svoje miesto v lóži.

Druhý pomocník: „Lóža je chránená, ctihodný Majster.“
Majster k Druhému pomocníkovi: „Kým?“
Odp.: „Majstrom murárom, ozbrojeným správnym náčiním, ktoré prináleží jeho funkcii.“
Majster k Druhému pomocníkovi: „Aká je jeho povinnosť?“
Odp.: „Zadržať všetkých votrelcov a špehov a dozerať, aby nik neprešiel bez povolenia Majstra.“
Majster k Druhému pomocníkovi: „Brat Druhý pomocník, aké je tvoje miesto v lóži?“
Odp.: „Napravo od Prvého dozorcu na západe.“
Majster: „Aká je tvoja povinnosť?“
Odp.: „Čakať na ctihodného Majstra a dozorcov, pôsobiť ako ich zástupca pri aktivitách lóže a starať sa o ochranu dverí.“
Majster: „Aké miesto v lóži má Prvý pomocník?“
Odp.: „Napravo od ctihodného Majstra na východe.“
Majster k Prvému pomocníkovi: „Čo je tvojou povinnosťou, brat Prvý pomocník?“
Odp.: „Čakať na ctihodného Majstra a dozorcov, pôsobiť ako ich zástupca pri aktivitách lóže, asistovať pri príprave a zaúčaní kandidátov, vítať a obliekať návštevníkov.
Majster: „Aké miesto v lóži má Tajomník?“
Odp.: „Po tvojej ľavej ruke, Ctihodný.“
Majster k Tajomníkovi: „Čo je tvojou povinnosťou?“
Odp.: „Všímať si vôľu a žiadosti Majstra, zapisovať jednania lóže; zasielať kópie zápisov do Veľkej lóže, ak je to požadované; prijímať peniaze a účty z rúk bratov, predávať ich Pokladníkovi a brať od neho potvrdenia príjmu.“
Majster: „Aké miesto v lóži má Pokladník?“
Odp.: „Napravo od ctihodného Majstra.“
Majster k Pokladníkovi: „Čo je tvojou povinnosťou, brat Pokladník?“
Odp.: „Náležite si všímať vôľu a žiadosti ctihodného Majstra; prijímať peniaze a účty z rúk Tajomníka; viesť o tom pravdivé záznamy; vyplácať ich na príkaz ctihodného Majstra a so súhlasom Bratov.“
Majster: „Aké miesto v lóži má Druhý dozorca?“
Odp.: „Na juhu, Ctihodný.“
Majster k Druhému dozorcovi: „Čo je tvojou povinnosťou, brat Druhý dozorca?“
Odp.: „Ako poludňajšie slnko na juhu je krásne a slávne, takisto stojí na juhu aj Druhý dozorca. Sleduje čas, volá robotníkov z práce na odpočinok a dohliada na nich, aby sa čas odpočinku nezmenil na nestriedmosť; vo vhodnom okamžiku ich zvoláva späť.“
Majster k Druhému dozorcovi“ (Pri zatváraní lóže sa Majster pýta túto otázku Druhého dozorcu a nie Prvého dozorcu, ako je to pri otváraní lóže.) „Aké miesto v lóži má Majster?“
Odp.: „Na východe, Ctihodný.“
Majster: „Čo je jeho povinnosťou?“
Odp.: „Tak ako slnko vychádza na východe na začiatku dňa, aby ho skrášlilo, tak predsedá ctihodný Majster na východe, aby otvoril a ozdobil svoju lóžu; dobrými a prospešnými zákonmi riadi práce i svojich robotníkov.“
Majster k Druhému dozorcovi: „Aké miesto v lóži má Prvý dozorca?“
Odp.: „Na západe, Ctihodný.“
Majster k Prvému dozorcovi: „Čo je tvojou povinnosťou, brat Prvý dozorca?“
Odp.: „Tak ako sa slnko skláňa k západu na konci dňa, tak stojí Prvý dozorca na západe, aby pomáhal ctihodnému Majstrovi pri otváraní jeho lóže, stará sa o klenoty a náradie a dáva pozor, aby sa nestratili. Vypláca robotníkom plat a dozerá, aby nikto neodišiel nespokojný.“

Majster teraz trikrát udrie kladivkom, načo všetci bratia povstanú a Majster sa ich opýta: „Ste všetci spokojní?“ Odpovedia kladne zaujatím postoja. Ak Majster zistí, že niekto nezaujal postoj, okamžite zisťuje, prečo je tomu tak, a ak je nejaký člen nespokojný s nejakou časťou schôdze alebo s nejakým bratom, vec je okamžite preskúmaná.

Majster k bratom: „Ukážte znaky.“ (Znaky sa vykonávajú v opačnom poradí, ako pri otváraní lóže. Najprv sa ukáže trestný znak a potom postoj. Táto prax sa používa aj pri vyšších stupňoch. Pri otváraní lóže v nejakom vyššom stupni sa najprv ukážu znaky všetkých nižších stupňov a až nakoniec znaky stupňa, v ktorom sa otvára lóža.) Po ukázaní znakov Majster pokračuje: „Vyhlasujem teraz túto lóžu učeníckeho stupňa za zatvorenú správnym a starobylým spôsobom. Brat Druhý dozorca, prosím oznám Prvému dozorcovi, že táto lóža učeníckeho stupňa je zatvorená a zostane zatvorená do našej ďalšej pravidelnej schôdze, ak nebude nutná skoršia schôdza v prípade núdze, o čom bude každý člen oboznámený.“ Druhý dozorca k Prvému dozorcovi: „Brat Prvý dozorca, Ctihodný majster vyhlasuje že táto lóža učeníckeho stupňa je zatvorená a zostane zatvorená do našej ďalšej pravidelnej schôdze, ak nebude nutná skoršia schôdza v prípade núdze, o čom bude každý člen oboznámený.“ Prvý dozorca k bratom: „Bratia, počuli ste vôľu Ctihodného majstra, ktorú mi podal Druhý dozorca, tak nech je vykonaná.“
Majster k Druhému dozorcovi: „Brat Druhý dozorca, ako sa slobodomurári stretávajú?“
Odp.: „Podľa vodováhy.“
Majster k Prvému dozorcovi: „Ako sa slobodomurári rozchádzajú?“
Odp.: „Podľa uholníka.“
Majster k Prvému a Druhému dozorcovi: „Keďže sa stretávame podľa vodováhy, brat Druhý dozorca a rozchádzame podľa uholníka, brat Prvý dozorca, tak sa vždy stretávajme a rozchádzajme v mene Pána.“

Na tomto mieste sa niekedy používa modlitba. Majster k bratom: „Bratia, pomodlime sa. Najvyšší architekt vesmíru, prijmi naše pokorné blahorečenie za milosrdenstvo a požehnanie, ktoré nám udelila tvoja štedrosť a hlavne za toto priateľské a spoločenské puto. Odpusť nám naše viny, od kedy sme spolu a poskytuj nám aj naďalej tvoju prítomnosť, ochranu a požehnanie. Daj, nech si uvedomujeme našu prísahu, nech ťa milujeme a nech sme priateľskí ku všetkým. Pomôž nám, aby sme skrotili všetky nemiestne vášne, a aby sa každý deň zväčšovala naša viera, nádej a dobročinnosť, ale hlavne dobročinnosť, ktorá je základom mieru a dokonalosťou každej cnosti. Daj, aby sme vykonávali tvoje nariadenia, aby sme skrze zásluhy Spasiteľa získali prísľuby a prijatie cez Brány do Chrámu a Božieho mesta. Amen.“

Viac ako predchádzajúca modlitba sa pri zatvorení lóže používa požehnanie: „Nech nad nami a nad všetkými pravými slobodomurármi spočinie požehnanie nebies, nech triumfuje bratská láska a nech nás stmelí každá morálna a spoločenská cnosť. Amen.“

Po modlitbe by malo byť prednesené nasledujúce poučenie, ale zriedka kedy k tomu dochádza. Vo väčšine lóží k tomu nedochádza nikdy.

Majster k bratom: „Bratia, odchádzame teraz z tohto posvätného ústrania priateľstva a cnosti, aby sme sa znova zamiešali do sveta. Uprostred jeho záujmov a zamestnaní nezabudnime na povinnosti, ktoré sme počuli tak často vštepovať a odporúčať v tejto lóži. Pamätajte, že ste pri tomto oltári sľubovali ujať sa a pomôcť každému bratovi, ktorý bude potrebovať vašu pomoc. Sľubovali ste, že ho priateľským spôsobom upozorníte na jeho chyby a pomôžete s nápravou. Tieto ušľachtilé princípy sa ďalej rozširujú: Každá živá bytosť má právo na vašu láskavú službu. Robte dobre všetkým. Nakoniec bratia, buďte jedna myseľ, žite v mieri a nech vás požehná a prebýva s vami Boh.“

V niektorých lóžach po tomto poučení Majster povie: „Bratia, utvorte štvorec.“ Potom, ako všetci bratia vytvoria kruh, Majster povie: „A Boh povedal, nech bude svetlo a bolo svetlo.“ V tom momente, keď z Majstrových úst zaznie posledné z týchto slov, každý člen dupne pravou nohou o zem a rovnakou silou zatlieska rukami a v tomto perfektnom súzvuku sa každá osoba, ktorá to začuje domnieva, že je to predzvesť nejakej katastrofy. Toto sa nazýva „šok“.

Zdroj:

Captain William Morgan: Illustrations of Masonry, 1827